GEBRUIKSVOORWAARDEN WEBSITES DRENTS ARCHIEF

versie 21 maart 2012

Dit document bevat de voorwaarden die gelden voor gebruikers van de door het Drents Archief (gevestigd op Brink 4 te Assen), hierna te noemen: Drents Archief, beheerde websites, zoals www.drentsarchief.nl en www.annodrenthe.nu.Dezezijn eigendom van het Drents Archief en bieden een schat aan verhalen in Drenthe aan, in films, foto's, documenten en gesproken teksten. Via www.annodrenthe.nu kan de gebruiker navigeren op tijd en plaats door hedendaagse en historische kaartlagen. Dit kan via internet maar ook via een smartphone, op locatie, in heel Drenthe. Het Drents Archief geeft (achtergrond-)informatie in een wandel- of fietsroute. Er zijn verschillende routevormen mogelijk (verhaalroutes, vrij ontdekken routes maar ook educatieve routes of routes met een spelelement).

Gebruikers kunnen eigen informatie op de kaart zetten. Door zich aan te melden via de website kunnen gebruikers hun eigen verhaal vertellen of routes maken, ter illustratie kan een gebruiker zelf informatie toevoegen (foto's, films of tekst bijvoorbeeld) of gebruik maken van informatie uit de mediabibliotheek van het Drents Archief en samenwerkingspartners zoals historische verenigingen en Het Drentse Landschap.

Via www.drentsarchief.nl kunnen gebruikers informatie opzoeken uit diverse databanken van het Drents Archief.
In dit document worden onder meer de volgende aspecten van de relatie tussen gebruikers en het Drents Archief geregeld:
- Omgang met wachtwoorden en inlog (Artikel 3)
- Verantwoordelijkheid voor het functioneren van de websites (Artikel 4)
- Licentie voor het gebruik van de websites en de mediabibliotheek (Artikel 5)
- Intellectuele eigendomsrechten op user generated content (Artikel 6)
- Voorwaarden waaraan user generated content moet voldoen (artikel 6)
- Wat te doen bij inbreuk op intellectuele eigendomsrechten (Artikel 7)
- Omgang met persoonsgegeven van de gebruikers (privacy) (Artikel 8)
- Aansprakelijkheid van de partijen in het geval van schade (Artikel 9)

Door een account op een website van het Drents Archief aan te maken geeft de gebruiker aan deze voorwaarden te accepteren. Na het aanmaken van een gebruikersaccount zijn de voorwaarden terug te vinden op www.annodrenthe.nu/algemene-voorwaarden of www.drentsarchief.nl/algemene-voorwaarden

Artikel 1 Definities

In deze gebruiksvoorwaarden worden de volgende begrippen met een beginhoofdletter gebruikt. Onder deze begrippen wordt verstaan:
 • 1.1 Account: persoonlijke sectie die door de Gebruiker wordt beheerd en welke wordt gecreëerd wanneer de Gebruiker zich aanmeldt voor de Dienst.
 • 1.2 Bezoeker: de natuurlijke persoon of onderneming die de Website bezoekt en kennis neemt van de daarop geplaatste informatie. Indien Gebruikers kennis nemen van Informatie van andere gebruikers, kwalificeren zij ook als Bezoekers.
 • 1.3 Dienst: de dienst die het Drents Archief aan Gebruikers en Bezoekers via de Website verleent en welke nader is beschreven op de Website.
 • 1.4 Evenement: route of spelvorm die door de Dienst aan Gebruikers en Bezoekers beschikbaar wordt gesteld.
 • 1.5 Gebruiker: natuurlijk persoon of onderneming die een Account heeft aangemaakt.
 • 1.6 (Gebruikers-)naam: de naam of alias welke door Gebruiker is opgegeven gedurende de registratieprocedure en welke wordt vermeld bij de door Gebruiker geplaatste Informatie.
 • 1.7 Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow en eenlijnsprestaties.
 • 1.8 Mediabibliotheek: informatie beschikbaar gesteld door het Drents Archief en samenwerkingspartners om te gebruiken bij het maken van eigen routes, zoals films, foto's, documenten en gesproken teksten.
 • 1.9 User generated content: alles wat een Gebruiker via de Dienst aan Bezoekers beschikbaar stelt en toegankelijk maakt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, video-, foto-, beeld en/of audiomateriaal alsmede teksten.
 • 1.10 Wachtwoord: het door Gebruiker opgegeven wachtwoord.
 • 1.11 Website: een website van het Drents Archief inclusief alle subdomeinen

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik dat Gebruiker van de Dienst maakt. Zij zijn niet van toepassing op Bezoekers.
 • 2.2 Het Drents Archief is te allen tijde gerechtigd deze gebruiksvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen. De aldus gewijzigde Algemene Voorwaarden zullen worden gepubliceerd op de Website, vanaf welke dag ze van kracht zullen zijn

Artikel 3 Aanmelden Dienst

 • 3.1 Om Informatie te kunnen plaatsen op de Website of gebruik te maken van een Evenement, moet Gebruiker een Account aanmaken op de manier zoals beschreven op de Website. Tijdens de registratie moet Gebruiker tevens een Gebruikersnaam en Wachtwoord opgeven, waarmee toegang kan worden verkregen tot het Account.
 • 3.2 Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het geheim houden van de Gebruikersnaam en Wachtwoord combinatie. Gebruiker is dan ook aansprakelijk voor al het gebruik dat via de Gebruikersnaam en het Wachtwoord van de Dienst wordt gemaakt. Het Drents Archief mag ervan uitgaan dat Gebruiker ook daadwerkelijk degene is die zich aanmeldt met de aan hem toebehorende Gebruikersnaam en Wachtwoord. Zodra Gebruiker weet of reden heeft te vermoeden dat een Gebruikersnaam en/of Wachtwoord in handen is gekomen van onbevoegden, moet Gebruiker het Drents Archief daarvan onverwijld op de hoogte stellen, onverminderd zijn eigen verplichting om direct zelf doeltreffende maatregelen te treffen, zoals bijvoorbeeld het veranderen van het Wachtwoord.
 • 3.3 Indien Gebruiker jonger is dan 16 jaar, is gebruik van de Dienst alleen toegestaan indien toestemming van de wettelijke vertegenwoordiger(s) is verkregen. Door deze gebruiksvoorwaarden te accepteren staat Gebruiker er voor in dat hij inderdaad ouder dan 16 jaar is of dat hij de toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger(s) heeft gekregen voor het aanmaken van een Account en het gebruik maken van de Dienst.
 • 3.4 Het Drents Archief behoudt zich het recht voor de inlogprocedure, het Wachtwoord en/of de Gebruikersnaam te veranderen indien zij dit op enigerlei wijze noodzakelijk acht, bijvoorbeeld indien dit in het belang is van het functioneren van de Dienst.

Artikel 4 De Dienst

 • 4.1 Gebruiker aanvaardt dat de Dienst alleen de functionaliteit en overige eigenschappen bevat zoals hij die aantreft in de Dienst op het moment van gebruik. De Dienst wordt dus "as is" geleverd. Het Drents Archief sluit uitdrukkelijke en stilzwijgende garanties, toezeggingen en vrijwaringen van welke aard dan ook nadrukkelijk uit, waaronder begrepen maar niet beperkt tot, garanties, toezeggingen en vrijwaringen ten aanzien van de kwaliteit, veiligheid, beschikbaarheid, rechtmatigheid, integriteit en juistheid van de Dienst.
 • 4.2 Het Drents Archief garandeert niet dat de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Storingen in de Dienst kunnen mede, doch niet uitsluitend, optreden als gevolg van storingen in de internet- of telefonieverbinding of door virussen of fouten/gebreken. Het Drents Archief is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Dienst.
 • 4.3 Het Drents Archief is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens Gebruiker, de Website en/of Dienst (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.
 • 4.4 Het Drents Archief is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of Dienst aan te brengen.

Artikel 5 Licentie gebruik Website en Mediabibliotheek

 • 5.1 Het is Gebruiker toegestaan om de informatie van de Website (zoals Evenementen) uit de Mediabibliotheek te bekijken en te gebruiken in toepassingen binnen deze Website.
 • 5.2 Niet toegestaan is:
  • Het wijzigen of kopiëren van de informatie;
  • Het gebruik maken van de informatie voor commerciële doeleinden of voor een openbare weergave (commercieel of niet-commercieel) anders dan aangegeven op de Website (b.v. voor bestellen van digitale bestanden van foto's via www.drentsarchief.nl );
  • Proberen om (software van) de Website elders te gebruiken of aan te passen;
  • Overdracht van informatie aan anderen of de informatie te ´spiegelen´ op een andere server
 • 5.3 Deze licentie wordt automatisch beëindigd als Gebruiker inbreuk maakt op één van de in artikel 5.2 genoemde beperkingen en kan op ieder moment worden opgezegd door het Drents Archief. In beide gevallen moet Gebruiker alle gedownloade informatie die in zijn bezit is, vernietigen.

Artikel 6 User generated content

 • 6.1 Gebruiker weet en aanvaardt dat het Drents Archief geen kennis heeft van de User generated content die via de Dienst door andere Gebruikers ter beschikking wordt gesteld. Het Drents Archief voert geen controle en/of redactie uit ten aanzien van deze Informatie en is daartoe ook niet verplicht.  Gebruiker is zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle handelingen die hij met behulp van de Dienst verricht, in het bijzonder het plaatsen van User generated content en de inhoud daarvan.
 • 6.2 Gebruiker garandeert dat hij gerechtigd is de User generated content via de Website ter beschikking te stellen. Gebruiker garandeert dat hij de Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de geplaatste User generated content bezit dan wel de vereiste toestemmingen en/of licenties heeft verkregen om de User generated content via de Website ter beschikking te stellen. Verder garandeert Gebruiker dat hij toestemming heeft van eventuele personen waarvan het portret en/of de naam in de User generated content worden gebruikt, één en ander voor zover Gebruiker hiertoe wettelijk gehouden is.
 • 6.3 Gebruiker garandeert dat hij geen User generated content via de Website zal verspreiden:
  • a. die inbreuk maakt op rechten van het Drents Archief of derden, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, Intellectuele Eigendomsrechten of rechten met betrekking tot de bescherming van privacy;
  • b. die discriminerend en/of beledigend is terzake van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, of afkomst;
  • c. die oproept tot geweld tegen en/of lastigvallen van een ander of anderen;
  • d. die leidt tot of het gevolg is van uitbuiting of misbruik van anderen;
  • e. die pornografisch is of een link bevat naar pornografisch materiaal of pornografische websites;
  • f. waarin persoonlijke gegevens van minderjarigen worden opgevraagd en/of
   waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld;
  • g. waarmee het plegen van illegale activiteiten wordt bevorderd of gefaciliteerd;
  • h. waarbij kettingbrieven, junk mail of spamming betrokken zijn en/of
   waarbij wachtwoorden of andere tot personen herleidbare informatie wordt opgevraagd voor commerciële of illegale doeleinden, dan wel anderszins commerciële doeleinden worden beoogd;
  • j. virussen, Trojaanse paarden, wormen, bots of andere programmatuur bevatten die een geautomatiseerd werk of gegevens kunnen beschadigen, onbruikbaar of ontoegankelijk maken, wissen of zich toe-eigenen of die bedoeld zijn om technische beschermingsmaatregelen van de Website en/of de computersystemen van het Drents Archief te omzeilen;
  • k. in strijd zijn met enige geldende wet- en regelgeving;
  • l. in strijd zijn met overige bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden.
 • 6.4 Onder de voorwaarden die in deze gebruiksvoorwaarden zijn gesteld, behouden Gebruiker en/of zijn licentiegevers de auteursrechten en andere Intellectuele Eigendomsrechten ten aanzien van de User generated content. Gebruiker erkent en stemt er mee in dat hij door het beschikbaar stellen van User generated content aan het Drents Archief automatisch een kosteloze, onbezwaarde, wereldwijde, niet-exclusieve licentie van onbepaalde duur verleent om de User generated content te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken, voor zover dit verband houdt met het aanbieden van de Dienst.
 • 6.5 De in artikel 6.4 bedoelde licentie eindigt op het moment dat Gebruiker en/of het Drents Archief de desbetreffende User generated content verwijdert van de Website dan wel wanneer het Account door Gebruiker en/of het Drents Archief wordt verwijderd. Gebruiker erkent en begrijpt dat na verwijdering van de Informatie en/of het Account, Bezoekers de Informatie (van Gebruiker) mogelijk blijven gebruiken en/of kunnen plaatsen op andere websites. Het Drents Archief is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor enig gebruik van User generated content door Bezoekers na verwijdering daarvan van de Website door Gebruiker of het Drents Archief
 • 6.6 Gebruiker vrijwaart het Drents Archief voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Gebruiker met behulp van de Dienst geplaatste User generated content, op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden en/of anderszins onrechtmatig zijn.
 • 6.7 Het Drents Archief behoudt zich het recht om, indien hij daartoe gronden aanwezig acht, zonder nadere berichtgeving en zonder schadeplichtig te worden, User generated content te verwijderen of een Account af te sluiten, met name, maar niet beperkt tot, gevallen waarin Gebruiker naar mening van het Drents Archief dit artikel 6 of één der andere bepalingen uit deze gebruiksvoorwaarden schendt, onverminderd het recht nadere rechtsmaatregelen te nemen.

Artikel 7 - Notice en take down procedure

In geval van een mogelijke inbreuk op enig Intellectueel Eigendomsrecht kan een ieder als volgt te werk gaan:
 • 1. Stuur ons:
  • Een beschrijving, kopie of ander voorbeeld van het werk waarop de melding betrekking heeft, alsmede informatie die het mogelijk maakt om het werk te vinden;
  • de naam (e-mail) adres en andere noodzakelijke informatie van de eigenaar van het werk, maar ook indien mogelijk informatie over de (digitale) locatie waar het werk eerder is gepubliceerd;
  • Een kopie van de fysieke of elektronische handtekening van de rechthebbende of diens wettelijke vertegenwoordiger;
  • Een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat het werk is bekendgemaakt, zonder de vereiste toestemming van de eigenaar van het werk;
  • Als u niet de eigenaar bent van het Intellectuele Eigendomsrecht van het betreffende werk, verzoeken wij u ons een verklaring mee te sturen dat de eigenaar (de rechthebbende) u toestaat om hem te vertegenwoordigen in deze zaak;
 • 2. De gegevens kunnen worden verstuurd naar Drents Archief, Postbus 595, 9400 AN Assen, of via e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., met vermelding als onderwerp: ´inbreuk op een auteursrecht´ (of een ander Intellectueel Eigendomsrecht).
 • 3. Het Drents Archief bevestigt de ontvangst van uw melding en informeert u z.s.m. doch uiterlijk binnen drie maanden na de melding over de uitkomst van het onderzoek van het Drents Archief.

Artikel 8 Privacy

 • 8.1 In het kader van de Dienst worden door Gebruiker aan het Drents Archief persoonsgegevens, als bedoeld in de Wet bescherming persoonsgegevens verstrekt. Het Drents Archief zal deze persoonsgegevens alleen verwerken en gebruiken voor zover nodig is in het kader van de Dienst en zal de persoonsgegevens niet op enige wijze verstrekken aan derden, tenzij het daartoe wettelijk gehouden is.
 • 8.2 Gebruiker begrijpt en erkent dat de Gebruikersnaam die hij tijdens de registratieprocedure heeft opgegeven, bij de geplaatste Informatie (van Gebruiker) wordt geplaatst en dat eventueel in de Gebruikersnaam opgenomen persoonsgegevens openbaar worden gemaakt. Gebruiker is in staat zelf zijn Gebruikersnaam te wijzigen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 • 9.1 Het Drents Archief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het aanbieden van de Dienst waaronder begrepen, maar niet beperkt tot schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de Website, de User generated content en/of de onmogelijkheid om deze te gebruiken dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, behoudens wanneer deze uitsluiting van aansprakelijkheid op grond van dwingendrechtelijke bepalingen niet is toegestaan.
 • 9.2 Het Drents Archief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de User generated content, en derhalve evenmin voor schade aan Gebruikers of derden die het gevolg is van onrechtmatigheden in de inhoud van de User generated content.
 • 9.3 Gebruiker vrijwaart het Drents Archief voor alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit zijn gebruik van de Dienst en/of een schending van deze gebruiksvoorwaarden en/of enige andere rechten van derden.
 • 9.4 Deze aansprakelijkheidsbeperking beoogt echter niet de aansprakelijkheid van het Drents Archief voor opzet en/of bewuste roekeloosheid van het Drents Archief (eigen handelen) zelf en/of haar uitvoerende leidinggevende uit te sluiten.

Artikel 10 Duur en beëindiging

 • 10.1 Gebruiker heeft het recht om op elk gewenst moment het gebruik van de Dienst te stoppen en zijn Account te beëindigen. 
 • 10.2 Het Drents Archief is te allen tijde indien hij daartoe gronden aanwezig acht gerechtigd om het verlenen van de Dienst aan Gebruiker te staken en/of op te schorten zonder aansprakelijk te worden jegens Gebruiker.

Artikel 11 Varia, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 11.1 Op de gebruiksvoorwaarden en het gebruik van de Dienst is Nederlands recht van toepassing.
 • 11.2 Voor zover door nationale of internationale rechtsregels niet dwingend anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen tussen Gebruiker en het Drents Archief worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Assen, dan wel aan een andere op grond van nationale of internationale rechtsregels exclusief bevoegde rechter.
 • 11.3 Is of worden deze gebruiksvoorwaarden gedeeltelijk ongeldig, dan blijven Gebruiker en het Drents Archief aan het overblijvende gedeelte gebonden. Het Drents Archief zal het ongeldige gedeelte vervangen door bedingen die wel geldig zijn en waarvan de rechtsgevolgen, gelet op de inhoud en de strekking van deze gebruiksvoorwaarden, zoveel mogelijk overeenstemmen met die van het ongeldige gedeelte.